Zaznacz stronę

Doradztwo w obszarze sprzedaży

OFERTA

Wielu prowadzących interes uważa, że są nieomylni i mogą bez niczyjej pomocy prowadzić swoje przed­siębior­stwo. Takich jak oni jest pełno w biurach pośred­nictwa pracy. To, że się ma wiedzę odpo­wiednią do prowa­dzenia biznesu, nie zawsze jest wys­tarcza­jące, by pokonać przeciw­ności, które co chwila wyrastają na drodze do odnie­sienia sukcesu. Warto zatrud­nić kogoś, kto świeżo spojrzy na problem i zmoty­wuje nie tylko właś­ciciela, ale również praco­wników do odpo­wied­niego dzia­łania. Trzeba tylko zasta­nowić się nad tym w jakich kie­run­kach czasowy lub stały doradca bizne­sowy może pomóc. Czy jest to może:

 • stworzenie odpowiednio ukierunkowanych pomysłów do prowadzenia biznesu? 
 • kreowanie odpowiednich modeli biznesowych, które przyniosą najlepszy dochód?
 • optymalizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie?
 • opracowanie odpowiednich strategii które pomogą w procesie komunikacji w 
   przedsiębiorstwie?

To tylko niektóre kierunki działań na których może się skupić człowiek od rzeczy trudnych a nawet nie­moż­liwych, czyli konsul­tant biznesowy. 

Doradztwo energetyczne

Unia Europejska stawia od kilku­nastu lat na energię pochodzącą ze źródeł odna­wial­nych. To właśnie energia z tzw. zielo­nych źródeł ma być w przy­szłości głównym źród­łem pozys­kiwa­nia energii cieplnej oraz elek­trycz­nej. Narzuca to pań­stwom człon­kowskim poszu­kiwanie nowych odna­wialnych źródeł energii, które są określane jako OŹE. W naszym kraju jako główne źródła energii odna­wialnej wskazuje się ener­getykę wia­trową oraz uzys­kiwaną z biomasy. Nasza firma jest doświad­czonym partnerem, który od lat wspó­łpracuje z przed­siębiorst­wami z tzw. sektora energe­tycz­nego. Naszym głównym zadaniem jest przede wszystkim wyko­nywanie analizy doty­czącego rynku biomasy, poszu­kujemy również odpo­wiednich rozwiązań z zakresu techno­logii bloków biomasy, a także póź­niejszej logis­tyki. Na potrzeby naszych klientów zajmu­jemy się także pozyski­waniem środków, które są przezna­czane na inwestycje.

Nasze przedsię­biorstwo nastawione jest na wsparcie dla przedsię­biorstw zajmu­jących się pozyski­waniem i przet­wórstwem szeroko rozu­mianych odna­wialnych źródeł energii, a przede wszystkim biomasą oraz energią pocho­dzącą z wiatru. Reali­zując swoje zadania:

 • organizujemy działania na rynku biomasy;
 • wspomagamy produkcję poprzez sprzedaż produktów energetycznych potrzebnych do uzyskania biomasy;
 • wspomagamy montaż odpowiednich instalacji do produkcji biomasy oraz produktów służących do jej pozyskiwania.
 • gwarantujemy pełną obsługę w sprawie składania wniosków o finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej;
 • zajmujemy się problematyką uzyskiwania energii nie tylko z siły wiatru, ale również z energetyki wodnej i geotermalnej;
 • pośredniczymy również w pozyskiwaniu odpadów służących do pozyskiwania biomasy.

Doradztwo w zakresie sprzedaży

Produkowanie żadnej rzeczy nie przynosi zysków dopóki produkt nie zostanie sprzedany z zyskiem. Tak naprawdę to sprzedaż jest motorem działania każdego przedsiębiorstwa. Odnalezienie się na współczesnym rynku nie jest łatwe, szczególnie, że rynek cały czas ewoluuje. Jego dynamika sprawia, że coraz trudniej się jest odnaleźć w jego nowych realiach. Świat oparty na tradycyjnym handlu już nie istnieje, cały czas można obserwować zawirowania na światowym rynku, co sprawia z kolei, że zarządzanie sprzedażą staje się niemałym wyzwaniem. Organizacja procesu sprzedaży staje się priorytetem nie tylko dla szefów działu sprzedaży, ale również dla  zarządów i prezesów przedsiębiorstw. Cel jest jeden – utrzymanie, a nawet podnoszenie wyników, przy jednoczesnym wzmacnianiu swojej pozycji na rynku w starciu z czyhającą na potknięcia konkurencją.

Jakie środki? Paleta dostępnych środków jest szeroka – efektywne zarządzanie kanałami sprzedaży, budowanie strategii sprzedaży, stałe pozyskiwanie nowych klientów to tylko niektóre środki służące do realizacji wspomnianego celu. Aby wdrożyć środki w przedsiębiorstwie czasem potrzebny jest ktoś z zewnątrz, kto spojrzy na wszystko bez żadnych obciążeń. Nasi konsultanci oferują pomoc w realizacji celu, niezależnie od tego, na jakim etapie wdrażania środków jest firma. Uzyskujemy to poprzez:

 • optymalizację doboru rozwiązań, co daje możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji strategicznej;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji z jednoczesnym określaniem przyczyn zastanego stanu i opracowaniem konstruktywnych wniosków, mających pomóc w wyeliminowaniu problemów;
 • pomoc w realizacji opracowanych rozwiązań zmierzających do poprawy jakości sprzedaży.

Audyt logistyczny

Logistyka w przedsiębiorstwie to jeden z najważniejszych jego działów. To całokształt działań mających uregulowanie przepływu materiałów, gotowych produktów czy też towarów. Trzeba powiedzieć, że zarządzanie logistyczne to całokształt działań, zmierzających do ustalenia celów logistycznych oraz sposobami ich realizacji. Aby zrealizować cele logistyczne dla przedsiębiorstwa konieczne jest czasem zatrudnienie specja­listów, którzy spo­rządzą audyt logistyczny. To działania zmierzające do ustalenia stanu zgod­ności infor­macji o wyni­kach logis­tycz­nych przed­siębior­stwa i porów­naniu go ze stanem faktycznym. Odpo­wiednio wyko­nany audyt logistyczny pozwala na dokonanie dogłęb­nej analizy sytuacji, wychwy­cenie popełnianych błędów w celu ich wyeliminowania. Specjaliści firmy audytowej na zlecenie kierownictwa wykonują:

 • audyt logistycznego przedsiębiorstwa;
 • audyt logistyczny magazynu lub produkcji;
 • audyt logistyczny całego systemu lub jego wydzielonej części.

NASZA OFERTA

Zobacz rownież

ikonka

Doradztwo logistyczne

Wsparcie w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących logistyki produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej.

ikonka

Projektowanie logistyki

Opracowanie optymalnych ekonomicznie i funkcjonalnie rozwiązań dla całego przedsiębiorstwa lub wybranego obszaru logistyki.

ikonka

Optymalizacja logistyki

Wykorzystanie zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo w taki sposób, aby osiągnąć największe możliwe efekty.

Doradztwo logistyczne

Usługi doradztwa logistycznego świadczone przez doświadczonych praktyków posia­dają­cych mery­tory­czne przygo­towanie, to wsparcie służące podejmowaniu decyzji mających pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowego działania logistyki produkcyjnej, magazynowej oraz dystrybucyjnej. Doradztwo logistyczne świadczone przez pracowników naszej firmy pozwoli klientom osiągnąć wy­mierne efekty po­przez zwię­kszenie efektyw­ności działań logis­tycznych. Działania te są osiągane między innymi poprzez: 

 • doradztwo w logistyce magazynowej;
 • doradztwo w transporcie;
 • doradztwo w logistyce produkcji;
 • doradztwo organizacji operatorów logistycznych.

Projektowanie logistyki

Projektowanie logistyki zajmuje się opraco­waniem najlep­szych ekono­micznie i funkcjo­nalnie rozwią­zań całego systemu logis­tycz­nego przed­siębior­stwa lub jego części – sieci dystry­bucji, centrum logis­tycznego.  Działa­nia projek­towania logistyki obejmują: 

 • opracowanie strategii logistyki oraz jej organizacja;
 • opracowanie strategii dystrybucji poprzez zaprojektowania jej sieci;
 • lokalizacja centrum dystrybucji;
 • zaprojektowanie optymalnego magazynu oraz wykonanie jego projektu logistycznego.

Optymalizacja logistyki

Optymalizacja logistyki to działania obejmujące projektowanie działań zmierzających do uzyskania jak najlepszej wydajności procesów logistycznych. Istotą tych działań jest takie wykorzystanie posiadanych zasobów, by przedsiębiorstwo osiągnęło najlepsze wyniki.

Optymalizacja procesów logis­tycz­nych – dzia­łania polegające na usprawnieniu działania już istniejącego magazynu poprzez wdrożenie odpowiednich zmian z uwzględnieniem kosztów, czasu oraz wydajności procesów. Opty­mali­zacja procesów musi być działaniem elastycznym, a efektem tych działań jest stworzenie zaleceń dla kadry kierowniczej, których wdrożenie poprawi jakość procesów logistycznych.

Optymalizacja kosztów logis­tycz­nych obej­muje działa­nia, które polegają na wypra­cowaniu warian­tów oszczę­dnoś­ciowych w oparciu o analizę struk­tury kosztów logis­tycz­nych oraz rozpo­znanie ich zna­czenia zarówno dla klientów, jak i samego przed­siębior­stwa. 

Opty­malizacja mag­azynu – celem działań jest usprawnienie oraz zwiększenie wydaj­ności procesów maga­zynowych poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Opty­malizacja może obejmować zarówno zmiany w samej infrastrukturze, jak i zwiększeniu efektywności procesów, zwiększeniu wydajności pracy. Optymalizacja magazynu to proces, który może obejmować szereg różnych aspektów.  

Optymalizacja produkcji – celem jest zmniejszenie strat związanych z niegospodarnością, poprawa wydajności oraz wykorzystanie posiadanych środków, między innymi poprzez poprawę plano­wania. Podstawę optyma­lizacji produkcji stanowi dogłębna analiza przebiegu procesów pro­dukcyj­nych, wyko­rzystania posia­danych zasobów oraz uwzglę­dnienia zmiennych kontroli zmierzających do wyeli­mino­wania lub maksy­malnego zmniejszenia strat. 

Optymalizacja transportu i kosztów tran­sportu to usługa, która ma być niezależnym wsparciem kompe­tencyj­nym dla zarządów w celu uzyskania infor­macji o posia­danych zasobach, sposobie wyko­rzystania, ujawnienia nieprawidłowości, a następnie ich wyeli­mino­waniu. Badanie to zleca się w przy­padku, kiedy firma posiada infor­macje, że jej transport nie jest prawidłowo zoptymalizowany. 

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami

1 + 11 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.